مشخصات فنی تینر ۲۳۰۰۰ مخصوص رنگ بیس کوت

مشخصات فنی تینر ۲۳۰۰۰ مخصوص رنگ بیس کوت

ردیف آزمون روش تست نتیجه
۱ رنگ(پلاتینوم کبالت) ASTM2172 ≤۱
۲ بو بعد از خشک شدن ASTM1170 بدون بو
۳ آزمون لکه ASTM2172 بدون لکه
۴ دامنه تقطیر ASTM2172 Cº ۱۲۵-۱۰۰
۵ باقی مانده تبخیر ASTM2172 صفر
۶ اسیدیته ≤۰/۱ ASTM2172 ≤۰/۰۵
۷ خوردگی مس ASTM2172 ندارد
۸ درصد حجمی آب ASTM6886 صفر
۹ ضریب شکست ۱/۴۶۶۵
۱۰ دانسیته ASTM2171 ۰/۸۶

مصرف:برای رنگهای متالیک اتوموبیلی (بیس کوت)جهت یکنواختی سطح رنگ شده و کاهش و از بین بردن شره و حالت متالیکی فابریکی

انبارداری:در محل خنک و دور از تابش نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.

بسته بندی: ۱ لیتر-گالن ۳/۲

احتیاط:

  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
  • در محل خشک و دور از تابش نور مستقیم نگهداری نمایید.
  • در محل با تهویه مناسب استفاده شود.
  • از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری شود.
  • دور از کانون های گرمازا و آتش نگهداری شود.