مشخصات فنی تینر ۲۲۲

مشخصات فنی تینر ۲۲۲
ردیف آزمون روش تست نتیجه
۱ رنگ(پلاتینوم کبالت) ASTM2172 گرید ۱
۲ بو بعد از خشک شدن ASTM1170 بدون بو
۳ آزمون لکه ASTM2172 بدون لکه
۴ دامنه تقطیر ASTM2172 Cº ۱۳۰-۵۵
۵ باقی مانده تبخیر ASTM2172 صفر
۶ اسیدیته ≤۰/۱ ASTM2172 ≤ ۰/۰۵
۷ خوردگی مس ASTM2172 ندارد
۸ درصد حجمی آب ASTM6886 صفر
۹ ضریب شکست ۱/۴۱۱۰
۱۰ دانسیته ASTM2171 ۰/۸۳۰

مصرف:سیلر دو جزئی پلی اورتان- تیلر دو جزئی پلی اورتان و رنگ های پلی اورتانی

انبارداری:در محل خشک و دور از تابش نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.

بسته بندی: حلب ۱۸/۵ Q  -بشکه ۲۱۰ Q

احتیاط:

  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
  • در محل خنک و دور از تابش نور مستقیم نگهداری نمایید.
  • در محل با تهویه مناسب استفاده شود.
  • از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری شود.
  • دور از کانون های گرمازا و آتش نگهداری شود.