مشخصات فنی تینر ۲۲۰۰۰

مشخصات فنی تینر ۲۲۰۰۰

ردیف آزمون روش تست نتیجه
۱ رنگ(پلاتینوم کبالت) ASTM2172 گرید ۱
۲ بو بعد از خشک شدن ASTM1170 بدون بو
۳ آزمون لکه ASTM2172 بدون لکه
۴ دامنه تقطیر ASTM2172 Cº ۱۳۰-۵۵
۵ باقی مانده تبخیر ASTM2172 صفر
۶ اسیدیته ≤۰/۱ ASTM2172 ≤۰/۰۵
۷ خوردگی مس ASTM2172 ندارد
۸ درصد حجمی آب ASTM6886 صفر
۹ ضریب شکست ۱/۳۷۰۵
۱۰ دانسیته ASTM2171 ۰/۸۰۵

مصرف:سیلر فوری- کیلرفوری- نیم پلی استر-بتونه فوری- استری فوری- رنگ فوری

انبارداری:در محل خشک و دور از تابش نور خورشید و دسترس اطفال نگهداری شود.

ببسته بندی:کوارت ۰/۸۶ Q-حلب ۱۸/۵ Q-گالن Q3-بشکه ۲۱۰ Q

احتیاط:

  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
  • در محل خنک و دور از تابش نور مستقیم نگهداری نمایید.
  • در محل با تهویه مناسب استفاده شود.
  • از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری شود.
  • دور از کانون های گرمازا و آتش نگهداری شود.